Jacek Sasin - grafik, fotograf, wydawca.

Pierw­sze rysun­ki opu­bli­ko­wał w “Świe­cie Mło­dych” (1985), kil­ka lat póź­niej współ­pra­co­wał z tygo­dni­kiem „Poli­ty­ka” (1989–1994) oraz taki­mi tytu­ła­mi pra­so­wy­mi jak „Rzecz­po­spo­li­ta” (1993–1994), „Prze­gląd Tygo­dnio­wy” (dziś „Prze­gląd”), „Nowa Euro­pa”, „Wia­do­mo­ści Kul­tu­ral­ne”, „Kobie­ta i Życie”. 

W latach 1990–1993 ryso­wał dla tele­wi­zyj­ne­go „Tele­expres­su” oraz dla pro­gra­mów War­szaw­skie­go Ośrod­ka Telewizyjnego.

Pierw­sza indy­wi­du­al­na wysta­wa rysun­ków saty­rycz­nych zaty­tu­ło­wa­na „Kuch­nia Pol­ska”, zapre­zen­to­wa­na zosta­ła w gale­riach ówcze­sne­go EMPiK-u (1990–1991) m.in. w War­sza­wie, Gli­wi­cach, Pozna­niu, Gdań­sku, Szcze­ci­nie. Dru­ga wysta­wa indy­wi­du­al­na pt. „Rysun­ki” w Sta­ro­miej­skim Domu Kul­tu­ry (1997). W maju 2004, gdy Pol­ska sta­wa­ła się człon­kiem Unii Euro­pej­skiej zor­ga­ni­zo­wał wysta­wę autor­ską o prze­wrot­nym tytu­le „Do Unii i z powro­tem” w war­szaw­skiej gale­rii Traf­fic Club; wysta­wie towa­rzy­szy­ła książ­ka pod tym samym tytułem.

Udział w wysta­wach zbio­ro­wych: „Buzie i Buź­ki”, „Pol­ska – Niem­cy”
i „Rysow­ni­cy POLITYKI” (wszyst­kie w Muzeum Kary­ka­tu­ry w War­sza­wie)
W roku 1999 jeden z rysun­ków Jac­ka – jako jedy­na pra­ca z Pol­ski – wybra­ny został na mię­dzy­na­ro­do­wą wysta­wę w Bonn (Niem­cy) poświę­co­ną 10. Rocz­ni­cy oba­le­nia Muru Ber­liń­skie­go.
Wcze­śniej, jeden z rysun­ków z książ­ki „Do Unii i z powro­tem” wybra­ny został do testów dla gim­na­zja­li­stów, a potem do pod­ręcz­ni­ka gim­na­zjal­ne­go o sztu­ce. (obok)

Od 1992 r. Jacek w zaj­mu­je się tak­że gra­fi­ką rekla­mo­wą, pro­jek­to­wa­niem kart świą­tecz­nych cza­sem rysun­kiem dla dzie­ci; Jest auto­rem wie­lu zna­ków gra­ficz­nych m.in. „żylet­ki” – logo kaba­re­tu OT.TO.